O prom. ped. Františku Synkovi


Bibliografie prací Fr. Synka z let 1940–1976
z pera doc. PhDr. Jozefa Lišky, CSc.

1940
Mikoláš Aleš – národní umělec. (Práce ke zkoušce způsobilosti pro m칝anské školy – nepubl.)

1949
Horničtí učni na středních školách. Rodinná výchova, 4, 1949, č. 6, s. 86-87.

Výchova k práci. Rodinná výchova, 4, 1949, č . 9, s. 141-142.

Kam na školní výlet? Rodinná výchova, 4, 1949, č. 9, s. 135.

Zájezd do dolů. Rodinná výchova, 4, 1949, č. 9, s. 141-142.

1950
Součinnost zvláštní školy s rodinami jejich žáků. (Práce ke zkoušce způsobilosti pro zvláštní školy – nepubl.)

1954
Význam dlouhodobého pozorování u dětí defektních. (Ročníková práca na VŠP v Prahe. NepubL)

Poruchy sluchu a vnímání řeči. (Ročníková práca na VŠP v Prahe – nepubl.)

1956
Projevy dyslexie a dysgrafie u žáků zvláštní školy. In: Československá logopedie. Praha, SPN 1956, s. 180-189.

Výzkum laterality u 802 dětí v Libereckém kraji. (Správa pre M. Sováka – nepubl.)

1957
Úchylky ve výchovně vzdělávacím procesu pod zorným úhlem laterality. In: Defektologická konference v Praze 1957. Praha, SPN 1958, s. 159-169.

Levá ruka nebo pravá? Cesta míru, Liberec 1958.

Vyšetření laterality u 78 párů dvojčat. In: Defektologická konference 1957, Praha, SPN 1958, s. 151-158.

Poznámky k článku „Poruchy vývoje dětské řeči ve vztahu k funkci vestibulárního ústrojí a poloze plodu“ (Langová–Široký). In: Alalie. Praha, SPN 1958, s. 61-65.

Alalie a lateralita. In: Alalie, Praha, SPN 1958, s. 121-127.

Význam dlouhodobého pozorování u defektních dětí. (Pedagogické čtení, 1958 – nepubl.)

1959
Význam pedagogického pozorování dětí při diferenciaci poruch sluchu a intelektu. ln: Nedoslýchavé dítě. Praha, SPN 1959, s. 105-111.

Výsledky orientačního vyšetření sluchu u žáků zvláštní školy v Liberci. In: Nedoslýchavé dítě. Praha, SPN 1959, s. 113-116.

Připomínky k individuální péči o špatně prospívající děti v elementárních třídách. (Pedagogické čtení, 1959 – nepubl.)

1960
Poruchy řeči u dvojčat. In: Dyslalie. Praha, SPN 1960, s. 191-202.

Recenze ke knize „Výchovné problémy leváctví“ (M. Sovák), 1960.

Které děti patří do zvláštní školy? (Pedagogické čtení, 1960 – nepubl.)

1961
Pedagogické instituty a logopedie. In: Logopedie ve výchově a vzdělání. Praha, SPN 1961, s. 129–133.

Logopedie ve zvláštní škole. In: Logopedie ve výchově a vzdělání, Praha, SPN 1961, s.229-245.

K článku „Poruchy vývoje dětské řeči ve vztahu k funkci vestibulárního ústrojí a poloze plodu“ (Připomínky k diskusi Širokého-Langové). Otázky defektológie 4, 1961, č. 2.

1962
Recenze pedagogického čtení „Žáci leváci na školách, jejich problémy, jak jim ve škole pomáhat a je vychovávat“ (J. Šoltýs), 1962.

1963
Moje zkušenosti s logopedickou péčí ve zvláštní škole, Metodický list logopedický 1, 1962-63, č. 4–5.

K problému vzdělavatelnosti a sociální použitelnosti slabomyslných dětí. In: Pracovní výchova defektních dětí. Praha, SPN 1963, s. 57-76.

Pracovní vyučování a lateralita. In: Pracovní výchova defektních dětí. Praha, SPN 1963, s. 149-164.

1964
Problematika individuální logopedické péče v časopisecké literatuře. In: Pracovní výchova defektních dětí. Praha, SPN 1963, s. 269-276.

E. Veselý a logopedie na Liberecku. MLL, 1963-64, č. 3-4.

Logopedická péče na školách v SSSR. MLL, 1963-64, č. 1-2.

Ze sovětské logopedické literatury. MLL, 1963-64, č. 5.

1965
Využití obrázkových kotoučů v logopedické praxi. Otázky defektológie 7, 1964-65, č. 7, s. 262-266.

Poznámky k hodinám logopedické péče ve zvláštní škole. Zprávy, KPO, Ústí n. L., 1964–65, č. 2, s. 25-29.

Doškolování logopédů v Libereckém kraji v létech 1951–1960. Zprávy, KPÚ, Ústí n. L. 1964–65, č. 3, č. 4.

Logopedická péče na zvláštních školách v SSSR. Zprávy, KPÚ, Ústí n. L., 1964-65, č. 4.

Nedoslýchavé děti na zvláštní škole. Zprávy, KPÚ, Ústí n. L. 1964-65, č. 5.

Význam logopedie v odborné přípravě učitele zvláštní školy. In: Profil učitele mládeže vyžadující zvláštní péče. Praha, SPN 1965, s. 87-94.

Význam tyflopedie v odborné přípravě učitele zvláštní školy. In: Profil učitele mládeže vyžadující zvláštní péče. Praha, SPN 1965, s. 95-97.

Recenze pedagogického čtení „Péče o řeč dětí v mateřské škole“ (H. Sojková), 1965.

Práce třídního učitele. Zprávy. KPÚ Ústí n. L., 1965-66, č. 8.

Logopedická péče na zvláštní škole (M. Sovák a kol.). Praha, SPN 1965.

1966
Připomínky k individuální logopedické péči ve zvláštní škole. In: Aktuální problémy logopedie. Praha, SPN 1966, s. 41-48.

Obrázkové kotouče. Zpravodaj svazu čs. invalidů (pro sluchově vadné) XVII, 1966.

Poznámky k výuce psaní u levorukých dětí. (Pre časopis Komenský – nepubl.)

Překlad článku „Výchova defektních dětí“ (A. I. Ďačkov). In: Z teorie i praxe defektologie. Praha, SPN 1966, s. 33-34.

Směrovost ve sdělovacím procesu. In: Z teorie i praxe defektologie. Praha, SPN 1966, s. 141-154.

1970
Recenze pedagogického čtení „K problémům připravenosti cikánských děti pro společenské soužití“ (M. Macháčková), 1970.

Péče o mentálně postižené v Norsku. In: Informace 1. Praha, NSPMP 1970, s. 39-41.

Péče o mentálně postižené ve Švédsku a Dánsku. In: Informace 1. Praha, NSPMP 1970, s. 41-43.

Péče o mentálně postižené v Holandsku. In: Informace 1. Praha, NSPMP 1970, s. 43-46.

1971
Abychom si lépe rozuměli... In: Informace 2. Praha, NSPMP 1971, s. 87-90.

Ženevské doporučeni UNESCO č. 51 z r. 1960. In: Informace 2. Praha, NSPMP 1971, s. 79-80.

Pracovní výchova duševně vadné mládeže (A. Smržová). In: Informace 2. Praha, NSPMP 1971, s. 42-46.

Péče o mentálně postižené ve Francii. In: Informace 2. Praha, NSPMP 1971, s. 71.

Péče o mentálně postižené v Rakousku. In: Informace 2. Praha, NSPMP 1971, s. 72.

Péče o mentálně postižené ve Velké Britanii. In: Informace 2. Praha, NSPMP 1971, s. 73-76.

Camphillské hnutí. In: Informace 2. Praha, NSPMP 1971, s. 77-78.

NSPMP. Učitelské noviny 21, 1971, č. 13, s. 4.

Národní sdružení na pomoc mentálně postiženým. Rodina a škola 18, 1971, č. 4, s. 10.

Mentálně postižení hledají oporu. Rodina a škola 18, 1971, č. 6, s. 4.

Levou nebo pravou. Rodina a škola 18, 1971, č. 9, s. 7.

Debilita, heslo pre defektologický slovník (C), 1971.

1972
Směrovost, lateralita, řeč a školní prospěch u dětí. ln: Logopedický zbornik, 1. Logopedické poradenstvo. Košice, KÚNZ 1972, s. 195-218.

Historie 1871–1971. In: Informace 3. Praha, NSPMP 1972, s. 1-7.

Péče o mentálně postižené v SSSR. In: Informace 3. Praha, NSPMP 1972, s. 110-119.

Péče o mentálně postižené v Maďarsku. In: Informace 3. Praha, NSPMP 1972, s. 120-122.

Jindra a jeho maminka (kasuistika). In: Informace 4. Praha, NSPMP 1972, s. 44-60.

Postaveni mentálně postižených ve společnosti. In: Informace 4. Praha, NSPMP 1972, s. 67-75.

Péče o mentálně postižené v Německu. In: Informace 4. Praha, NSPMP 1972, 84-95.

Péče o mentálně postižené ve Švýcarsku. In: Informace 4. Praha, NSPMP 1972, s. 76-83.

Retardace, heslo pre defektologický slovník (B], 1972.

Opoždění v učení, opožděný v učení, heslo pre defektologický slovník (C], 1972.

1973
źavoruké deti. Rodina a škola 20, 1973, č. 3, s. 86-87.

Nové pojetí pomocné školy v Německu. In: Informace 5. Praha, NSPMP 1973, s. 64-69.

Krajně osamělé děti. Rodina a škola 21, 1974, č. 2, s. 7.

Předmluva k českému vydání „Psychologie mentálně zaostalého žáka“ (S. Je. Rubinštejnová). Praha, SPN 1973, s. 5-15.

Školní lavice. Rodina a škola 20, 1973, č. 1, s. 4.

Charakteristika, třídění a diagnostika, vzdělávání, pracovní příprava, právní a společenské postavení mentálně postižených (materiály ke státnímu úkolu „Trvale zdravotně postižení občané a společnost“, koordinovanému Ústavem státu a práva ČSAV), 1973 (nepubl.).

Expertíza ke státnímu úkolu „Výzkum metod a organizace poradenství pro volbu povolání občanů a mládeže se změněnou pracovní schopnosti“ (VÚSZ), 1973.

1974
Psaní u levorukých děti a jeho problémy. In: Logopedický zborník 2-3. Z logopedického výskumu. Košice, Východoslovenské vydavatežstvo 1974, s. 163-214.

Recenze práce „Vývojové poruchy čtení“ (Z. Matějček). In: LZ 2-3. Košice 1974, s. 364-366.

Recenze práce „Narušenije reči u doškolnikov“ (R. A. Bělova-David). In: LZ 2-3. Košice 1874, s. 366-367.

Recenze práce „Směšenije zvukov reči u detej“ (E. F. Rau, V. I. Roždestvenskaja). In: LZ 2-3. Košice 1974, s. 367-368.

Výtahy z logopedických článků „Defektologija“ III. a IV. In: LZ 2-3. Košice 1974, s.368-380.

D. Vepřeková, F. Synek: Metodika výtvarné práce v ústavech sociální péče pro duševně postižené. MPSV ČSR, Praha 1974.

Posudek práce „Příručka pro nápravu vývojových specifických poruch v oblasti čtení a psaní“ (B. Kareis). 1974.

1975
Sociální a výchovné aspekty pracovní činnosti mentálně postižených. (Nepubl.)

Koncepce mimoústavní pracovní činnosti mentálně postižených. In: Sborník ref. ze III. prac. konference ÚSP. MPSV ČSR, Praha 1975.

1976
Předmluva k 2. českému vydání „Psychologie mentálně zaostalého žáka“ (S. Je. Rubinštejnová). Praha, SPN 1976.

Problémy koktavosti a „VĚRA“ E. Veselého. In: Logopedický zborník 4-5. Logopedické problémy. Košice, Východoslovenské vydavatefstvo 1976, s. 197-237.

Defektologija 1973. In: Logopedický zborník 4-5. Košice 1976, s. 401-413.

Jozef Liška
(In: Logopedický zborník 4-5, str. 397-400.
Východoslovenské vydavatežstvo, Košice 1976)


Zpět na začátek strany


Š 1998–2020


KONTAKTY
PhDr. Lubomír Synek
Žandovská 306
190 00 Praha 9
E-mail: archart@archart.cz
Tel. 286 881 187, 603 717 143