FOTOGRAFICKÁ AGENTURA
NAKLADATELSTVÍ
VYDAVATELSTVÍ
DTP A GRAFICKÉ STUDIO 
Dětem a jejich rodičům, mateřským a základním školám
 


Objednávkový formulář našich knížek najdete zde.

Již čtvrté vydání osvědčené knížky zkušeného logopeda a pedagoga Františka Synka Hlasy a hlásky – Rozvíjení a výchova řeči vychází tentokrát v pevné vazbě s matným laminem, takže je lépe přizpůsobena dlouhodobé práci s dětmi.

NOVINKA! Zkušená učitelka a ředitelka mateřské školy paní Jana Strnadová vydala v našem nakladatelství zpěvník s písničkami s názvem Pramínek. Podrobnosti se dozvíte po kliknutí na obrázek titulní stránky.

Všem, kterým leží na srdci zdárný řečový vývoj dětí, dobrá výslovnost
i úspěšný vstup do školy, nabízíme také další knížky Františka Synka, které již vyšly v několika vydáních a pro neustávající zájem je průběžně dotiskujeme. Mezi nimi na prvním místě již páté, rozšířené a přepracované vydání knihy Říkáme si s dětmi, které vychází v praktickém kapesním formátu, v tuhé vazbě a s laminovanou obálkou.

Dále jsou k dispozici knížky pro počáteční čtení (ABCD, kočka přede a Čí jsou písmena) a metodická pomůcka pro správný rozvoj řeči a výslovnosti
s názvem Hlasy a hlásky – Rozvíjení a výchova řeči.


Čí jsou písmenaABCD, kočka předeHlasy a hlásky

Také jsme z důvodu ucelené autorské nabídky převzali distribuci knihy Záhady levorukosti, kterou rovněž napsal na základě svých bohatých celoživotních zkušeností známý logoped a pedagog František Synek, autor všech výše uvedených knížek, a jež vyšla v nakladatelství Horizont.


Záhady levorukosti

Chcete-li se dozvědět o jednotlivých knížkách víc, klikněte prosím na jejich obrázek nebo název.

Zajímáte-li se o logopedii hlouběji a není-li vám lhostejný dnešní velmi neuspokojivý stav v oblasti vývoje řeči u dětí, můžete další informace
o historii logopedie a příčinách současné situace najít v odborném článku na této stránce. Logopedické prevenci je pak věnována stať, umístěná na této adrese.

Jak knížky objednat?

Pokud je neseženete u svých knihkupců, stačí vyplnit tento formulář.

Zpět na začátek strany

 

Anotace jednotlivých knih

Synek, F.: Čí jsou písmena

Kniha s milými ilustracemi Jolanty Lyskové pomáhá dětem vykročit hravým způsobem ve správném směru k dovednosti čtení za pomoci rodičů nebo vychovatelů, kteří na závěrečných stránkách "pro dospělé" mohou získat potřebné informace o zákonitostech počátečního čtení, o podmínkách a některých překážkách i o metodách čtení. Pro děti, které jsou na tuto nezbytnou dovednost dobře připraveny, i pro děti, které si osvojily hru s vlastním písmenem a jménem nebo i s písmeny a jmény svých blízkých, je ovládnutí čtení
v podstatě hrou.

Podrobnější charakteristika knihy

Doporučená cena Kč 52,-

Zpět na začátek strany

 

Synek, F.: ABCD, kočka přede

Tato knížka je určena dětem i jejich rodičům a vychovatelům. Předškolním dětem otevírá cestu k důležité dovednosti čtení. Dospělým umožňuje důslednou kontrolu této cesty
a seznamuje je se základy a vývojem literního poznávání
u předškolních dětí, s poznatky a dovednostmi, které musí děti ovládnout, aby byly na čtení dobře připraveny. Bohatě ilustrováno Jolantou Lyskovou.

Doporučená cena Kč 49,-

Zpět na začátek strany

 

Synek, F.: Říkáme si s dětmi (Logopedické hříčky)

Tato knížka seznamuje rodiče a učitelky předškolních zařízení s praktickými otázkami výchovy jazyka a řeči
u malých dětí. Jsou v ní zastoupeny čtyři skupiny říkánek
a veršovánek: verše spojované s jednoduchými řízenými pohyby dětských ruček, nohou i celého těla; verše podněcující dobrou výslovnost a sluchovou pozornost (fonematické vnímání); verše rozvíjející obratnost rukou (hry s prsty); verše podněcující grafickou činnost dětí (vytváření jednoduchých kreseb).

Ukázka z knihy

Doporučená cena Kč 95,-

Zpět na začátek strany

 

Synek, F.: Hlasy a hlásky (Rozvíjení a výchova řeči)
4. vydání (v pevné vazbě)

Stostránková knížka, rovněž s ilustracemi Jolanty Lyskové, je původní metodickou pomůckou, která naznačuje přirozené výchovné postupy při podněcování, rozvíjení a usměrňování vývoje řeči od prvních let života dětí. Přináší řadu nových logopedických rýmovaček a říkanek roztříděných do pěti okruhů podle jednotlivých hláskových skupin. Může dobře posloužit učitelkám mateřských škol, výchovným pracovnicím v jeslích i rodičům dětí.

Ukázka z knihy

Doporučená cena Kč 149,-

Zpět na začátek strany

 

Synek, F.: Záhady levorukosti

Tato kniha je určena rodičům a pedagogům. O tom, zda vrozeně levoruké děti předstihnou ve svém vývoji děti pravoruké nebo zda budou uváděny do nejistot a zmatků, totiž rozhoduje především výchova v rodině a ve škole. Tyto nejistoty a zmatky mohou být zdravotní (nervozita, pomočování), citové (autismus, výbušnost, úzkost), pohybové (dyspraxie, dysgrafie), řečově pohybové (alalie, mutismus, zajíkavost, patlavost), i vzdělávací (dyslexie, dyskalkulie). Vědomým i neuvědomělým potlačováním vrozené strannosti u dítěte mohou být vyvolány také nedostatky sluchové (nesoustředěnost, "nepozornost")
a zrakové (tupozrakost, šilhavost).

Ukázka z knihy

Doporučená cena Kč 39,-

Zpět na začátek strany

 

Podrobnější charakteristika knihy Čí jsou písmena

Kdy se děti učí číst? – Když jsou na čtení připraveny. A kdy jsou děti na čtení připraveny? Připravenost na čtení je obvykle vrcholem celkové připravenosti na školní vzdělávání. Tato připravenost předpokládá úspěšný vývoj pohybový
a řečový, ovládnutí alespoň jednoduché kresby, zájem
o dětské knihy a předčítání z nich, zájem o běžné literní poznatky spojené se čtením (stránka, tisk, nadpis, řádka, odstavec, písmeno, mezera, slovo, věta aj.), zájem
o dopisování s přáteli rodiny i o vlastní "podpis" v podobě nakresleného písmene a později skupinky písmen – celého jména... Vyučování čtení je záležitostí školskou; ovšem do školy by měly přicházet děti pro tuto dovednost dobře připravené. Dítě si uvědomuje nejen to, že určité písmeno někomu patří a že má svoje jméno, ale poznává také, že každé písmeno má svůj typický "hlásek", který je někdy jasný, ale často bývá skrytý, protože je přehlušený. Dobře připravené děti také poznávají skupinu písmen, která představuje jejich jméno, a umějí ji napodobovat ("podpis"). Své jméno poznávají jako celek; každá snaha po hláskování je nebezpečná pro další vývoj dovednosti čtení. Knížka je určena dětem přemýšlivých rodičů, kteří se chtějí seznámit
s případnými překážkami, které by mohly vést k selhání
a školské neúspěšnosti.

Zpět na začátek strany

 

Ukázka z knihy Říkáme si s dětmi
(doprovodný text určený rodičům a vychovatelům)

Jazyk a řeč jsou funkce, které si slyšící dítě, žijící v dobrém prostředí, zpravidla v dostatečné míře osvojí hned v prvních letech života. Tyto funkce, pokud se soustavně rozvíjejí, kladně ovlivňují rozvoj pozornosti, verbální paměti, verbálního myšlení – a tím usnadňují následné vzdělávání a umožňují společenské soužití v rodině a ve společnosti. Naopak neúplný nebo nesprávný vývoj jazyka u dítěte mívá neblahé důsledky pro jeho společenské zařazení a uplatnění. Bohatost a rozvinutost jazyka zajišťuje především rodina. Dítě má kolem sebe slyšet řeč jednoduchou a věcnou, to znamená srozumitelnou, informačně i citově bohatou, klidnou a uvolněnou – a přirozeně i správně vyslovovanou. "Rádobydětsky" nebo zdětinštěle šišlavá, patlavá a brebtavá řeč dospělých znesnadňuje ovládnutí jazyka a zbytečně zdržuje i komplikuje vývoj vlastní řeči, a tím i dalších důležitých psychických funkcí u dítěte. Jazyk a řeč dítěte se snáze a lépe rozvíjejí v prostředí, kde si dospělí najdou dost času na hry a rozhovory s dítětem, i když dítě s nimi komunikuje zprvu pouze neverbálně. rozhodně nezáleží na tom, že dítě ihned nechápe význam jednotlivých slov a frází, že ještě nepřijímá informaci obsahovou, intelektuální. Avšak nepochybně vyciťuje smysl těchto verbálních her, zejména těch, které jsou spojeny s laskavými dotyky a jemnými spolupohyby: "Jsme tvoji – patříš k nám – máme tě rádi..."

Zpět na začátek strany

 

Ukázka z knihy Hlasy a hlásky
(doprovodný text určený rodičům a vychovatelům)

Řeč se nerozvíjí u všech dětí stejným tempem a ve stejnou dobu. Je dobré si občas připomenout zkušenosti a poznatky vynikajícího pedagoga a pozorovatele J. J. Rousseaua:
1. Nadměrný spěch, snaha urychlit vývoj, nebývá ve výchově dobrým pomocníkem – spíš naopak někdy vývoj zdržuje; je zbytečné vyžadovat na dítěti výkony, které jsou "dnes" nad jeho síly a ke kterým "zítra" samo a snadno dospěje.
2. Je nebezpečné výchovně zasahovat do přirozeně se rozvíjející souhry a spolupráce rukou a vědomě – i když "nenásilně" – usměrňovat dítě k přednostnímu užívání určité – obvykle pravé – ruky. Jestliže je přirozená souhra rukou jakkoli narušena, ovlivňuje se tím v nepříznivém smyslu mimo jiné i obratnost jazyka. Klidné a uvolněné dítě se lépe soustřeďuje, s větším zájmem sleduje mimické a artikulační pohyby zpívající nebo hovořící matky a snaží se již v období žvatlání tyto pohyby napodobovat. Toto hravé napodobování je velmi důležitým pomocníkem při výchovném ovlivňování artikulačních a řečových dovedností dítěte. Výchova řeči by se měla vyvarovat všech vnějších zásahů pomocí špátlí, sondiček či hmatů (vytahování tváří apod.), které deformují polohu jazyka a často vedou k nepřirozeným grimasám. Některé hlásky jsou pozorovatelné zrakem, pokud dospělý mluví volně a přirozeně i správně. Zraková kontrola je možná např. u hlásek Pé, Bé, eM, také u eF a Vé. Některé hlásky však jsou více nebo méně vytvářeny skrytě, uvnitř úst; tady přebírá rozhodující úlohu slyšení zaměřené na zvukové kvality hlásek. Toto "fonematické vnímání" je pro dobré ovládnutí správné řeči nezbytné.

Zpět na začátek strany

 

Ukázka z knihy Záhady levorukosti
(z kapitoly "Jednosměrnost řeči")

V padesátých letech k nám byl přenesen a nadměrně se rozmohl kult "lehké dětské encefalopatie" (LDE), jakéhosi nepatrného poškození kdesi v mozku, které je sice neurologicky nezjistitelné, ale zato může jedince poznamenat nejrůznějšími a bohužel trvalými důsledky. Bylo to období, kdy se pedagogika u nás začala vzdávat svých vědeckých – a v důsledku toho postupně i praktických – pozic, kdy Komenského myšlenky začaly být důsledně vytlačovány z našich škol. Na přelomu padesátých a šedesátých let se prokázal, že učení o LDE je neudržitelné; nově prosazovaný název "minimální mozková dysfunkce" byl mnohem přijatelnější. Bohužel ani tato úprava nemohla objasnit skutečné příčiny změn, poruch a odychlek při chování, učení a jednání dětí. Stoupenci původního kultu LDE nadále věřili, že LMD – "lehká mozková dysfunkce" – je vyvolávána jen a pouze neprokázaným záhadným drobounkým poraněním mozku. Naše zkušenosti byly poněkud jiné a při důsledném rozboru všech zjištěných údajů se téměř vždy prokázaly přinejmenším "nenásilné" tlaky výchovného prostředí na vytváření určitých pohybových dovedností ve smyslu pravorukosti. A právě toto poznání nám nejednou umožnilo najít východiska pro další úspěšnější vývoj postižených funkcí; nešlo o pomoc léčebnou či nápravnou, ale především o uvědomělé působení výchovné.

Zpět na začátek strany